Tiếng anh lớp 6 - Trang 27

Grammar Practice trang 40 sgk tiếng anh 6

Write in your exercise book (Viết vào sách bài tập của em). A.where is your school trang 44 sgk tiếng anh 6 ...

A.where is your school trang 44 sgk tiếng anh 6

1.Listen and repeat;2.Answer. Then write the answers in the exercise book;3.Read. Then answer the questions B.My Class trang 47 sgk tiếng anh 6 ...

C.Get ready for school trang 49 sgk tiếng anh 6

1. Listen and repeat.;2.Practise with a partner;3.Write Giới từ chỉ thời gian: at, on, in A. My day ...

A.My house trang 30 sgk tiếng anh 6

1.Listen and repeat ( Lắng nghe và lặp lại), 2. Practice with a partner. ( thực hành với bạn cùng học) 3. Listen and repeat. Then practice ( Lắng nghe và lặp ...

C. Families (Gia đình) trang 38 sgk tiếng anh 6

1.Listen and repeat. Then answer the questions. (Lắng nghe và lặp lại.Sau đó trả lời câu hỏi.) 2.Practise with a partner. (Thực hành với bạn cùng học.) Grammar ...

Từ để hỏi với Who

Câu hỏi với “ WHO" được dùng yêu cầu xác định một người. Câu trả lời của : “Who’s / is this / that?” là: "It is + ... (name : tên). Cách sử dụng của ...

Cách sử dụng của "There" và " How many"

a. “There’s / is + a(n) + N + ..” (Có một...) : chỉ sự hiện diện hay hiện hữu của một người, một vật hay một sự vật. A.My house trang 30 sgk tiếng anh 6 ...

Dạng số nhiều của danh từ

DẠNG SỐ NHIỀU CỦA DANH TỪ;2.Cách phát âm chữ “-S” tận cùng Từ để hỏi với Who Cách sử dụng của ...

B. Where do you live? - trang 23 SGK tiếng Anh 6

5.Write the answers in your exercise book. (Vỉết câu trả lời vào tập bài tập của em). C. My school - trang 26 SGK tiếng Anh 6 ...

C. My school - trang 26 SGK tiếng Anh 6

1.THIS - THAT: là từ được dùng để chỉ. THIS chỉ người hay vật gần người nói; THAT chỉ người, vật ở xa người nói. Dạng số nhiều của danh từ ...

B. Good morning - trang 14 SGK tiếng anh 6

4.Write. Lan : Good morning, Nga. Nga : Good morning, Lan. Lan : How are you? Nga : I’m fine, thanks. And you? C. How old are you? - trang 17 SGK tiếng Anh 6 ...

A. Come in - trang 20 SGK tiếng Anh 6

Listen and repeat. Then practise with a partner. (Lắng nghe và lặp Lại. Sau đó thực hành với bạn cùng học). B. Where do you live? - trang 23 SGK tiếng Anh 6 ...

Câu hỏi với từ hỏi : Where , what...

Mẫu câu “WHAT + BE + N ?” được dùng yêu cầu xác định một người, một vật hay một sự việc. A. Come in - trang 20 SGK tiếng Anh 6 ...

C. How old are you? - trang 17 SGK tiếng Anh 6

1.Listen and repeat ;2.Practise;3.Listen and repeat;4.Practise with a part TOBE - Unit 1 SGK tiếng Anh 6 ...

Personal pronouns (Đại từ nhân xưng ) - Unit 1 tiếng Anh 6

1. Đại từ nhân xưng được dùng thay cho danh từ được nói ở trước để tránh lặp lại.2. Đại từ nhân xưng gồm có HAI loại:3. Vị trí (Positions). Câu hỏi với từ hỏi : ...

A. Hello - trang 10 SGK Tiếng Anh 6

1. Listen and repeat {Lắng nghe và lặp lại). 2. Practise / Practice (Thực hành). B. Good morning - trang 14 SGK tiếng anh 6 ...

TOBE - Unit 1 SGK tiếng Anh 6

1. BE : là động từ thường có nghĩa: “là, thì, ở". 2. Động từ Be ở thì Hiện tại đơn (The verb BE in the simple present tense). Personal pronouns (Đại từ ...

<< < .. 24 25 26 27
Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ