Môn toán lớp 6 - Trang 25

Bài 22 trang 14 sgk toán 6 tập 1

Số chẵn là số tự nhiên có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 Bài 23 trang 14 sgk toán 6 tập 1 Bài 24 trang ...

Bài 23 trang 14 sgk toán 6 tập 1

Tập hợp C = {8; 10; 12;...;30} có (30 - 8): 2 + 1 = 12(phần tử) Bài 24 trang 14 sgk toán 6 tập 1 Bài 25 ...

Bài 20 trang 13 sgk toán 6 tập 1

Cho tập hợp A = {15; 24}. Điền kí hiệu Bài 21 trang 14 sgk toán 6 tập 1 Bài 22 trang 14 sgk toán 6 tập 1 ...

Bài 16 trang 13 sgk toán 6 tập 1

Mỗi tập hợp sau có bao nhiêu phần tử ? a) Tập hợp A các số tự nhiên x mà Bài 17 trang 13 sgk toán 6 tập 1 ...

Bài 17 trang 13 sgk toán 6 tập 1

Viết các tập hợp sau và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử ? a) Tập hợp A các số tự nhiên không vượt quá 20. Bài 18 trang 13 sgk toán 6 tập 1 ...

Bài 14 trang 10 sgk toán 6 tập 1

Dùng ba chữ số 0, 1, 2, hãy viết tất cả các số tự nhiên có ba chữ số mà các chữ số khác nhau. Bài 15 trang 10 sgk toán 6 tập 1 ...

Lý thuyết số phần tử của một tập hợp, tập hợp con

Một tập hơp có thể có một phần tử,có nhiều phần tử, có vô số Bài 16 trang 13 sgk toán 6 tập 1 Bài 17 trang ...

Bài 13 trang 10 sgk toán 6 tập 1

Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số. Bài 14 trang 10 sgk toán 6 tập 1 Bài 15 trang 10 sgk toán 6 tập ...

Bài 10 trang 8 sgk toán 6 tập 1

Điền vào chỗ trống để ba số ở mỗi dòng là ba số tự nhiên liên tiếp giảm dần: Bài 11 trang 10 sgk toán 6 tập 1 ...

Lý thuyết ghi số tự nhiên

Có mười chữ số: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Dùng mười chữ số này có thể viết được mọi số. Một số có thể có một hoặc nhiều chữ số. Bài 6 trang 7 sgk toán 6 tập ...

Bài 7 trang 8 sgk toán 6 tập 1

Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử: Bài 8 trang 8 sgk toán 6 tập 1 Bài 9 trang 8 sgk toán ...

Bài 5 trang 6 sgk toán 6 tập 1

Một năm gồm bốn quý. Viết tập hợp A các tháng của quý hai trong năm. Lý thuyết tập hợp các số tự nhiên Lý ...

Lý thuyết tập hợp các số tự nhiên

Các số 0; 1; 2; 3; 4.... là các số tự nhiên. Tập hợp các số tự nhiên được kí hiệu là N. Như vậy N = {0; 1; 2; 3...}. Lý thuyết ghi số tự nhiên ...

Bài 1 trang 6 sgk toán 6 tập 1

Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 8 và nhỏ hơn 14 bằng hai cách, sau đó điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông: Bài 2 trang 6 sgk toán 6 tập 1 ...

Lý thuyết tập hợp phần tử tập hợp

Mỗi tập hợp thường được kí hiệu bởi một chữ cái in hoa; chẳng hạn; tập hợp A, tập hợp B, tập hợp X. Bài 1 trang 6 sgk toán 6 tập 1 ...

<< < .. 22 23 24 25
Cho thuê phòng trọ Cho thuê phòng trọ hà nội Cho thuê phòng quận 7 Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ