24/10/2017, 09:18

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 5: Tia Giải bài tập Toán lớp 6 bài 5 trang 112, 113, 114 SGK

Danh mục: Môn toán

Giải bài tập Toán lớp 6: Tia Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 5: Tia bao gồm các bài tập tham khảo chương 1 số học lớp 6, dành cho thầy cô và các em học sinh tham khảo, nhằm giúp các em hệ thống kiến thức học tập, ôn tập tốt môn Toán lớp 6. Mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo các bài tập môn Toán dưới đây. Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 6: Đoạn thẳng Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 7: Độ dài đoạn thẳng Giải bài tập SGK Toán lớp ...

Giải bài tập Toán lớp 6: Tia

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 5: Tia bao gồm các bài tập tham khảo chương 1 số học lớp 6, dành cho thầy cô và các em học sinh tham khảo, nhằm giúp các em hệ thống kiến thức học tập, ôn tập tốt môn Toán lớp 6. Mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo các bài tập môn Toán dưới đây.

Bài 5: Tia

Lý thuyết. Tia

1. Hình gồm một điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi O là một tia gốc O. Khi viết (đọc) tên một tia, phải đọc hay viết tên gốc trước.

Hình bên tia Ox.

 Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 5: Tia

2. Hai thìa chung gốc Ox và Oy tạo thành một đường thẳng xy gọi là hai tia đối nhau.

- Mỗi điểm trên đường thẳng là góc chung của hai tia đối nhau.

 Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 5: Tia

Hình bên: Hai tia Ox và Oy là hai tia đối nhau.

Nếu điểm A thuộc Ox (A khác X) thì hai tia Ox và OA trùng nhau.

Lưu ý: Quan hệ giữa một điểm nằm giữa hai điểm và hai tia đối nhau, hai tia trùng nhau.

3. Xét ba điểm O,A,B.

 Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 5: Tia

a) Nếu hai tia OA, OB đối nhau thì điểm O nằm giữa A và B.

b) Ngược lại nếu O nằm giữa A và B thì:

 Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 5: Tia

- Hai tia OA, OB đối nhau.

- Hai tia OA,OB trùng nhau.

Bài tập luyện thêm.Tia

Bài 16. Cho điểm C nằm giữa hai điểm A và B, điểm M nằm giữa hải điểm A và C, điểm N nằm giữa hai điểm C và B.

a) Tìm các tia trùng nhau gốc C.

b) Giải thích vì sao điểm C nằm giữa hai điểm M và N.

Bài 17. Cho điểm O nằm giữa hai điểm E, F. Hãy kể tên các tia đối nhau, các tia trùng nhau.

Bài 18. Hai đường thẳng xy và zt cắt nhau tại O tạo thành mấy tia? Có bao nhiêu tia đối nhau.

Bài 19. Cho điểm A thuộc đường thẳng xy, điểm M thuộc tia Ax và điểm N thuộc tia Ay

a) Tìm các tia đối tia Ax.

b) Tìm các tia trùng với tia Ax.

c) Trên hình vẽ có bao nhiêu tia (Hai tia trùng nhau chỉ kể một tia)

Hướng dẫn – lời giải – đáp số

Bài 16 a) Các tia CM, CA trùng nhau. Các tia CN, CB trùng nhau

b) Các tia CA, CB đối nhau (vì C nằm giữa A và B). Suy ra CM, CN đối nhau. Vậy C nằm giữa M và N.

 Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 5: Tia

Bài 17.

– Hai tia OE và OF là tia đối nhau.

Các tia trùng nhau là: EO và EF; tia FO và FE.

 Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 5: Tia

Bài 18.

- Tạo thành 4 tia Ox, Oy, Oz, Ot.

- Cặp tia đối nhau là: Tia Ox và Oy; Tia Oz và Ot.

 Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 5: Tia

Bài 19.

a) Các tia đối của tia Ax là tia An, Ay (hai tia này chỉ là một tia)

b) Hai tia trùng với tia Ax là tia AM.

c) Trên hình vẽ có 6 tia: Mx, My, Ax, Ay, Nx, Ny.

 Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 5: Tia

Bài 22 trang 112 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1: Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Hình tạo bởi điểm O và một phần đường thằng được chia ra bởi điểm O được gọi là một …

b) Điểm R bất kì nằm trên đường thẳng xy là gốc chung của……

c) Nếu điểm A nằm giữa hai điểm B và C thì:

- Hai tia … đối nhau.

- Hai tia CA… và … trùng nhau.

- Hai tia BA và BC ….

Giải:

a) Tia gốc;

b) Hai tia đối nhau Rx và Ry;

c) AB và AC; CB; trùng nhau

Bài 23 trang 113 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Trên đường thẳng A cho bốn điểm M, N, P, Q như hình 31. Hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Trong các tia MN, MP, MQ, NQ có những tia nào trùng nhau?

b) Trong các tia MN, NM, MP có những tia nào đối nhau?

c) Nêu tên hai tia gốc P đối nhau.

 Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 5: Tia

Giải:

a) Xét riêng những tia cùng gốc M; những tia cùng gốc N ta được những tia trùng nhau MN, MP, MQ và NP, NQ.

b) Ta chỉ xét những tia chung gốc đó là MN và MP. Hai tia này không đối nhau

Bài 24 trang 113 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Cho hai tia Ox, Oy đối nhau điểm A thuộc tia Ox, các điểm B và C thuộc tia Oy (B nằm giữa O và C). Hãy kể tên:

a) Tia trùng với BC

b) Tia đối với BC.

Giải:

 Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 5: Tia

a) Tia trùng với tia BC là tia By.

b) Tia đối với tia BC là tia BO, tia BA hoặc tia Bx (ba tia này trùng nhau)

Bài 25 trang 113 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Cho hai điểm A và B, hãy vẽ:

a) Đường thẳng AB

b) Tia AB.

c) Tia BA.

Giải: Em vẽ hình như sau:

 Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 5: Tia

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 5: Tia

Bài 26 trang 113 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1: Vẽ tia AB. Lấy điểm M thuộc tia AB, hỏi:

a) Hai điểm B và M nằm cùng phía đối với điểm A hay nằm khác phía đối với điểm A?

b) Điểm M nằm giữa hai điểm A và B hay điểm B nằm giữa hai điểm A và M?

Giải:

 Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 5: Tia

a) Hai điểm B và M nằm cùng phía đối với điểm A

b) Nếu điểm M thuộc tia đối của BA thì hai tia BM và BA đối nhau do đó điểm B nằm giữa hai điểm A và M.

- Nếu điểm M thuộc tia BM thì tia MA, MB đối nhau do đó điểm M nằm giữa hai điểm A và B.

Bài 27 trang 113 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Tia AB là hình gồm điểm A và tất cả các điểm nằm cùng phía với B đối với …

b) Hình tạo bởi điểm A và phần đường thẳng chứa tất cả các điểm nằm cùng phía với A là một tia gốc …

Giải:

a) A              b) A

Bài 28 trang 113 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Vẽ đường xy. Lấy điểm O trên đường thẳng xy. Lấy điểm M thuộc tia Oy. Lấy điểm N thuộc tia Ox.

a) Viết tên hai tia đối gốc O

b) Trong ba điểm M, O, N thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

Giải:

 Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 5: Tia

a) hai tia đối nhau gốc O là tia Ox và Oy.

b, Điểm M thuộc tia BM thì MA, MB đối nhau do đó điểm M nằm giữa hai điểm A và

Bài 29 trang 114 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1: Cho hai tia đối nhau AB và AC.

a) Gọi M là một điểm thuộc tia AB. Trong ba điểm M, A, C thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

b) Gọi N là một điểm thuộc tia AC. Trong ba điểm N, A, B thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

Giải:

 Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 5: Tia

a) Hai tia đối nhau gốc O là tia Ox và Oy.

b) Điểm M thuộc tia Oy nên tia OM trung với tia Oy.

- Điểm N thuộc tia Ox nên tia ON trùng với tia Ox. Suy ra hai tia OM và ON đối nhau do đó điểm O nằm giữa hai điểm M, N.

Bài 30 trang 114 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1: Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

Nếu điểm O nằm trên đường thẳng xy thì:

a) Điểm O là gốc chung của một …

b) Điểm … nằm giữa một điểm bất kì khác O của tia Ox và một điểm bất kì khác O của tia Oy.

Giải:

a) Hai tia đối nhau Ox và Oy;           b) O.

Bài 31 trang 114 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1: Lấy 3 điểm không thẳng hàng A, B, C vẽ hai tia AB, AC:

a) Vẽ tia Ax cắt đường thẳng BC tại M nằm giữa hai điểm B và C.

b) Vẽ tia Ay cắt đường thẳng BC tại N không nằm giữa hai điểm B và C.

Giải:

Em có thể vẽ hình như sau:

 Giải bài tập SGK Toán lớp 6 chương I bài 5: Tia

Bài 32 trang 114 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Trong các câu sau, em hãy chọn câu đúng:

a) Hai tia Ox và Oy chung gốc thì đối nhau.

b) Hai tia Ox và Oy cùng nằm trên một đường thẳng thì đối nhau.

c) Hai tia Ox và Oy tạo thành đưởng thẳng xy thì đối nhau.

Giải:

Câu C

Các bài nên tham khảo

Soạn bài chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ tiếp theo

Soạn bài chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ tiếp theo I. Câu thiếu cả chủ ngữ lẫn vị ngữ a. Câu sai Chủ ngữ : thiếu Vị ngữ : thiếu - Cách chữa : cần thêm chủ ngữ và ...

Soạn bài viết đơn

Soạn bài viết đơn I. Khi cần viết đơn 1. Khi nào hoặc vì sao cần viết đơn - Ví dụ 1: Vì muốn vào Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh. - Ví dụ 2: Khi bị ốm, ...

Soạn bài bức thư của thủ lĩnh da đỏ

Soạn bài bức thư của thủ lĩnh da đỏ (Xi-át-tơn) I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Đoạn đầu của bức thư a. - Những phép nhân hóa: + Mảnh đất này – bà mẹ của người da ...

Soạn bài động phong nha

Soạn bài động phong nha I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Bố cục bài văn - Bài văn có thể chia thành hai đoạn : + « Đệ nhất kì quan Phong Nha... tiếng chuông nơi ...

Soạn bài luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

Soạn bài luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi I. Các lỗi thường mắc khi viết đơn 1. Đơn xin nghỉ học - Thiếu + quốc hiệu và tiêu ngữ + tên người viết đơn + ngày ...

Soạn bài ôn tập về dấu câu : dấu chấm, chấm hỏi, chấm than

Soạn bài ôn tập về dấu câu : dấu chấm, chấm hỏi, chấm than I. Công dụng 1. Đặt dấu câu a. Ôi, thôi chú mày ơi ( ! ) Chú mày có lớn mà chẳng có khôn. Câu Ôi thôi ...

Tả một bạn em đang ngồi học

Đề bài: Tả một bạn em đang ngồi học. Hướng dẫn lập dàn ý I. Mở bài - Nghe tiếng và nhìn thấy đàn vịt trắng lúc đi về quê chơi. - Buổi trưa hè nắng và nóng nực. ...

Soạn bài cây tre Việt Nam

Soạn bài cây tre Việt Nam của Thép Mới I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. - Đại ý của bài văn: Xem Ghi nhớ trang 99. - Bố cục có 2 đoạn. (1) Từ đầu đến “Tiếng ...

Soạn bài các thành phần chính của câu

Soạn bài các thành phần chính của câu I. Phân biệt thành phần chính và phụ của câu. 1. Câu có: - Thành phần chính là chủ ngữ, vị ngữ. - Thành phần phụ: trạng ...

Tả hình dáng và tính tình một cụ già mà em kính yêu (cụ già đó có thể là ông, bà em hoặc một người mà em quen)

Đề bài: Tả hình dáng và tính tình một cụ già mà em kính yêu (cụ già đó có thể là ông, bà em hoặc một người mà em quen). Hướng dẫn lập dàn ý I. Mở bài - Đối với ...

Cho thuê phòng trọ Cho thuê phòng trọ hà nội Cho thuê phòng quận 7 Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ