23/11/2017, 17:45

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 8 Phòng GD&ĐT Quảng Xương, Thanh Hóa năm 2017 - 2018 Đề KSCL giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 8 có đáp án

Danh mục: Tiếng anh

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 8  VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 8 Phòng GD&ĐT Quảng Xương, Thanh Hóa năm 2017 - 2018 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho các bạn đạt kết quả tốt nhất trong kì thi chính thức của mình.  Đề kiểm tra 45 phút số 1 môn tiếng Anh lớp 8 trường THCS Trần Đại Nghĩa, TP.Hồ Chí Minh có đáp án Đề kiểm tra 1 tiết lớp 8 môn tiếng Anh thí điểm có file nghe + ...

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 8 

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn  môn Phòng GD&ĐT Quảng Xương, Thanh Hóa năm 2017 - 2018 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho các bạn đạt kết quả tốt nhất trong kì thi chính thức của mình. 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ I

NĂM HỌC 2017 - 2018

Môn thi: TIẾNG ANH 8

Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề

(Đề thi gồm có 02 trang)

Họ và tên thí sinh: ............................................................ Số báo danh: ................................

Question I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại. ( 1.0 point)

1. A. hair             B. hour              C. high                  D. house

2. A. worked        B. watched         C. needed           D. stopped

3. A. please         B. teach               C. head              D. meat

4. A. who           B. what                  C. where            D. why

Question II. Cho dạng đúng của các từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.( 1.5 points)

1. She (have) _______________long black hair.

2. Nam (live) _______________ here for a long time.

3. They (play)_________________football at the moment.

4. They are going (see ) _____________ the movie “Dream City“

5. Last night, Nam (go) _____________to the movies together.

6. We (visit) _____________ our friends next week.

Question III. Chọn một đáp án đúng trong số A, B, C hoặc D để hoàn thành mỗi câu sau. (2.0 points)

1.She felt and hurt___________ badly yesterday afternoon.

A. her                 B. herself            C. himself                 D. myself

2. Tom is ___________ than his friend, Nancy.

A. tall                 B. tallest             C. taller                  D. talls

3. They are going___________ a new film tonight.

A. watching                   B. to watching              C. watch              D. to watch

4. Would you like ______________________ a message?

A. leave                    B. leaving                C. to leave                  D. leaves

6. You ought to ____________________ your homework before going to school.

A. doing                  B. does                     C. do                     D. to do

7. You shouldn’t let your child ___________ with matches.

A. to play             B. play                  C. playing                D. plays

7. He told me ________up early in the morning.

A. get                   B. to get                   C. got               D. getting

8. They ____________________Da Lat last summer.

A. visit                  B. visited                 C. will visit                 D. have visited

Question IV.Tìm lỗi sai và sửa lại cho đúng. (1.0 point)

1. Lan lived in American for six years so she speaks English very good.                                                                                                  A                                  B                      C                               D

2. My mother told me don’t eat too much ice cream.                                                                                                                                           A            B                C           D

3. He stays up late in order to watching a good film on TV.                                                                                                                         A          B                       C                 D

4. She asked her students going to the black board.                                                                                                                                     A               B         C                       D

Question V. Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi. ( 2.0 points)

Alexander Fleming was born in 1881 in Scotland. He went to a small school in a village, and when he left school, he did not go to university. He worked for five years in an office. But his brother, Tom, was a doctor and helped Fleming to go to university and study medicine. So, he went to London University and in 1906 he became a doctor. In 1915, Fleming married Sarah McElroy, an Irish woman. They had one son.

Fleming worked as a doctor in the First World War (1914-1918). During the war, many soldiers died in hospital because they did not have the right medicines. So, after the war, Fleming tried to find a drug that could help them. He worked for many years and in 1928 he discovered a new drug. It was the first antibiotic and he called it “penicillin”. He later worked with an Australian and a German scientist to develop a drug that doctors could use. In 1945, they won the Noble Prize in medicine for their work on penicillin.

1. Did Fleming go to university when he left school?

2. What did he do in the First World War?

3. Did he discover penicillin in 1928?

4. When did he win the Noble Prize in medicine?

Question VI. Viết lại các câu sau sao cho nghĩa không thay đổi so với câu ban đầu, bắt đầu bằng từ gợi ý. ( 1.5 points)

1. He is strong. He can carry this box.

He is strong enough ……………………………………………………….....

2. “ Can you open the door, please?” she said to me

She asked…………………………………………………………………………..

3. "You should stay in bed for a few days." the doctor said to me.

à The doctor advised…………………………………………………………………

  1. 4. I usually stayed up late to watch football matches last year.

Ò I used to.........................................................................................................

Question VII. Sắp xếp các từ, cụm từ cho sẵn thành câu hoàn chỉnh. ( 1.0 points)

  1. I / used / go to school / bike.

……………………….

  1. They / study / English / two years.

………

.................. HẾT .................

Các bài nên tham khảo

Soạn bài chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ tiếp theo

Soạn bài chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ tiếp theo I. Câu thiếu cả chủ ngữ lẫn vị ngữ a. Câu sai Chủ ngữ : thiếu Vị ngữ : thiếu - Cách chữa : cần thêm chủ ngữ và ...

Soạn bài viết đơn

Soạn bài viết đơn I. Khi cần viết đơn 1. Khi nào hoặc vì sao cần viết đơn - Ví dụ 1: Vì muốn vào Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh. - Ví dụ 2: Khi bị ốm, ...

Soạn bài bức thư của thủ lĩnh da đỏ

Soạn bài bức thư của thủ lĩnh da đỏ (Xi-át-tơn) I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Đoạn đầu của bức thư a. - Những phép nhân hóa: + Mảnh đất này – bà mẹ của người da ...

Soạn bài động phong nha

Soạn bài động phong nha I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Bố cục bài văn - Bài văn có thể chia thành hai đoạn : + « Đệ nhất kì quan Phong Nha... tiếng chuông nơi ...

Soạn bài luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

Soạn bài luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi I. Các lỗi thường mắc khi viết đơn 1. Đơn xin nghỉ học - Thiếu + quốc hiệu và tiêu ngữ + tên người viết đơn + ngày ...

Soạn bài ôn tập về dấu câu : dấu chấm, chấm hỏi, chấm than

Soạn bài ôn tập về dấu câu : dấu chấm, chấm hỏi, chấm than I. Công dụng 1. Đặt dấu câu a. Ôi, thôi chú mày ơi ( ! ) Chú mày có lớn mà chẳng có khôn. Câu Ôi thôi ...

Tả một bạn em đang ngồi học

Đề bài: Tả một bạn em đang ngồi học. Hướng dẫn lập dàn ý I. Mở bài - Nghe tiếng và nhìn thấy đàn vịt trắng lúc đi về quê chơi. - Buổi trưa hè nắng và nóng nực. ...

Soạn bài cây tre Việt Nam

Soạn bài cây tre Việt Nam của Thép Mới I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. - Đại ý của bài văn: Xem Ghi nhớ trang 99. - Bố cục có 2 đoạn. (1) Từ đầu đến “Tiếng ...

Soạn bài các thành phần chính của câu

Soạn bài các thành phần chính của câu I. Phân biệt thành phần chính và phụ của câu. 1. Câu có: - Thành phần chính là chủ ngữ, vị ngữ. - Thành phần phụ: trạng ...

Tả hình dáng và tính tình một cụ già mà em kính yêu (cụ già đó có thể là ông, bà em hoặc một người mà em quen)

Đề bài: Tả hình dáng và tính tình một cụ già mà em kính yêu (cụ già đó có thể là ông, bà em hoặc một người mà em quen). Hướng dẫn lập dàn ý I. Mở bài - Đối với ...

Cho thuê phòng trọ Cho thuê phòng trọ hà nội Cho thuê phòng quận 7 Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Mua bán bất động sản