02/11/2017, 09:35

Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh trường THCS Hải Yến, Tĩnh Gia năm học 2017-2018 Đề thi khảo sát chất lượng giữa kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh

Danh mục: Tiếng anh

Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh  VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh trường THCS Hải Yến, Tĩnh Gia năm học 2017-2018 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây với cấu trúc đề thi và các dạng bài ra sát với nội dung chương trình học sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho các bạn học sinh ôn tập. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo. Ma trận đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 6 môn Tiếng Anh chương trình mới năm học 2017-2018 ...

Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh 

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn 1 lớp 6 môn tiếng Anh trường THCS Hải Yến, Tĩnh Gia năm học 2017-2018 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây với cấu trúc đề thi và các dạng bài ra sát với nội dung chương trình học sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho các bạn học sinh ôn tập. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo.

PHÒNG GD&ĐT TĨNH GIA BÀI THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ I

NĂM HỌC 2017- 2018

Môn: ANH VĂN - LỚP 6

Thời gian làm bài : 45 phút

Họ và tên HS:.................................................Lớp: …....Trường TH&THCS Hải Yến

Số báo danh

…………

Giám thị 1

.................................................

Giám thị 2

....................................

Số phách

Điểm

.............

Giám khảo 1

...............................................

Giám khảo 2

....................................

Số phách

Practice Test

I. Find the word which has a different sound in the part underlined.

1.

A. kind

B. confident

C. nice

D. like

2.

A. request

B. project

C. neck

D. exciting

3.

A. foot

B. book

C. food

D. look

4.

A. finger

B. leg

C. neck

D. elbow

5.

A. creative

B. think

C. idea

D. big

II. Choose the best answers.

1. Can you _________ me the apple, please?

A. move

B. pass

C. have

D. turn

2. She is always ____________ at school and help other students with their homework.

A. hard

B. hardly

C. hard-working

D. work hard

3. Diana is in the art club. She likes to paint pictures, and everyone enjoys them. She is very _

A. shy

B. kind

C. funny

D. creative

4. The film is very ________, and we can’t see all of it.

A. boring

B. easy

C. exciting

D. wonderful

5. Our class is going to _________ a picnic at the zoo on Saturday. Would you like to come with us?

A. take

B. pass

C. go

D. have

6. It’s _________ to go home. It’s so late.

A. now

B. time

C. sure

D. like

7. My brother has _________ short ________ hair.

A. a – straight

B. 0 – long

C. 0 – curly

D. a – black

8. Linda has ________ hair and big ________ eyes.

A. blonde – blue

B. blonde – small

C. a black – blue

D. black – long

III. Write the words under the pictures. (They all begin with p or b)

IV. Rewrite the sentences, using “haveor has".

1. My hair is black. -> ………………………………………………………………………………………………

2. Mrs Huyen’s eyes are round and black. -> ………………………………………………………

3. His eyes are blue. -> …………………………………………………………………………………………..

4. Her cheeks are chubby. -> …………………………………………………………………………………

5. Miss Huong face is round. -> ………………………………………………………................................

6. My nose is big. -> …………………………………………………………………………………………..

Đề thi giữa học kì 1 tiếng Anh lớp 6

V. Fill in the blank with the correct verb.

1. She ____________ an oval face.

2. ___________ Mai’s hair long or short?

It _________ short.

3. Mai _________ short black hair.

4. I ________ tall and thin.

5. Tan ___________ an athlete.

He ________ very strong.

6. What colour _______ Nam’s eyes?

VI. Fill in the blanks with the missing words: is, has, or wear(s). And translate the passage into Vietnamese.

Kevin (1) _________ short and slim. He (2) _________ glasses and he (3) _________ blue eyes. His hair (4) ________ blown and curly.

Tom (5) ________ short and slim. He (6) _________ glasses and he (7) _________ green eyes. His hair (8) __________ long, brown and wavy.

Paul (9) _________ tall. He doesn’t (10) _________ glasses. He(11) _________brown eyes, and his hair (12) _________ brown and curly.

Ben (13) ________ short. He (14) _________brown eyes and his hair (15) _______ long, black and traight.

VII. Fill in the blank with the correct adjective from the box.

hard-working          boring           funny           talkative              friendly

shy              creative             confident            clever             kind

1. It is _____________ to sit on the plane with nothing to read.

2. I’m not very _____________ at Maths. I often make mistake in calculations.

3. Everyone is _____________ to me. They often help me when I need.

4. She is often _____________ at school, and she always get good marks.

5. The teacher wants the students to feel ___________ about asking questions when they don’t understand.

6. She always has a _____________ smile with everyone.

7. Children are often ____________ of people they don’t know.

8. He’s a little bit ____________: he like to talk a lot.

9. It’s a really ____________ film; everyone laughs a lot.

10. She’s very ____________ - she writes poetry and paints.

VIII. Read the passage, and decide whether the statements are (T) or false (F).

Lan is a student in grade 6. She is tall and thin. She is light but she is not weak. She has an oval face and chubby cheeks. Her hair is long and black. Her nose isn’t big. It’s small. She has brown eyes and white teeth. She’s very nice.

1. Lan has long black hair. ______

2. She is thin and weak. ______

3. Her cheeks are chubby. ______

4. Her nose is big. _____

5. Her eyes are black. _____

6. She has white teeth. _____

IX. Write questions for the underlined part.

1. They are visiting a milk farm on Saturday. ______________________________________?

2. Yes, there are four windows in my classroom. ___________________________________?

3. I’m going to the judo club with my brother. ___________________________________?

4. We’re working on our school project. ___________________________________?

Các bài nên tham khảo

Soạn bài chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ tiếp theo

Soạn bài chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ tiếp theo I. Câu thiếu cả chủ ngữ lẫn vị ngữ a. Câu sai Chủ ngữ : thiếu Vị ngữ : thiếu - Cách chữa : cần thêm chủ ngữ và ...

Soạn bài viết đơn

Soạn bài viết đơn I. Khi cần viết đơn 1. Khi nào hoặc vì sao cần viết đơn - Ví dụ 1: Vì muốn vào Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh. - Ví dụ 2: Khi bị ốm, ...

Soạn bài bức thư của thủ lĩnh da đỏ

Soạn bài bức thư của thủ lĩnh da đỏ (Xi-át-tơn) I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Đoạn đầu của bức thư a. - Những phép nhân hóa: + Mảnh đất này – bà mẹ của người da ...

Soạn bài động phong nha

Soạn bài động phong nha I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Bố cục bài văn - Bài văn có thể chia thành hai đoạn : + « Đệ nhất kì quan Phong Nha... tiếng chuông nơi ...

Soạn bài luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

Soạn bài luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi I. Các lỗi thường mắc khi viết đơn 1. Đơn xin nghỉ học - Thiếu + quốc hiệu và tiêu ngữ + tên người viết đơn + ngày ...

Soạn bài ôn tập về dấu câu : dấu chấm, chấm hỏi, chấm than

Soạn bài ôn tập về dấu câu : dấu chấm, chấm hỏi, chấm than I. Công dụng 1. Đặt dấu câu a. Ôi, thôi chú mày ơi ( ! ) Chú mày có lớn mà chẳng có khôn. Câu Ôi thôi ...

Tả một bạn em đang ngồi học

Đề bài: Tả một bạn em đang ngồi học. Hướng dẫn lập dàn ý I. Mở bài - Nghe tiếng và nhìn thấy đàn vịt trắng lúc đi về quê chơi. - Buổi trưa hè nắng và nóng nực. ...

Soạn bài cây tre Việt Nam

Soạn bài cây tre Việt Nam của Thép Mới I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. - Đại ý của bài văn: Xem Ghi nhớ trang 99. - Bố cục có 2 đoạn. (1) Từ đầu đến “Tiếng ...

Soạn bài các thành phần chính của câu

Soạn bài các thành phần chính của câu I. Phân biệt thành phần chính và phụ của câu. 1. Câu có: - Thành phần chính là chủ ngữ, vị ngữ. - Thành phần phụ: trạng ...

Tả hình dáng và tính tình một cụ già mà em kính yêu (cụ già đó có thể là ông, bà em hoặc một người mà em quen)

Đề bài: Tả hình dáng và tính tình một cụ già mà em kính yêu (cụ già đó có thể là ông, bà em hoặc một người mà em quen). Hướng dẫn lập dàn ý I. Mở bài - Đối với ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ