23/11/2017, 17:42

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương (có file nghe + đáp án) Đề thi học kỳ I lớp 6 môn tiếng Anh

Danh mục: Tiếng anh

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh có đáp án VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Đề kiểm tra học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương (có file nghe + đáp án) do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sẽ giúp thầy cô và các bạn học sinh có kế hoạch ôn tập cho kì thi quan trọng sắp tới. Bài thi có kèm file nghe và đáp án, thuận tiện cho các bạn học sinh đối chiếu ngau sau khi làm bài. Đề kiểm tra học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh (Đề số 1) Đề ...

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh có đáp án

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn lớp 6 môn tiếng Anh Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương (có file nghe + đáp án) do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sẽ giúp thầy cô và các bạn học sinh có kế hoạch cho kì thi quan trọng sắp tới. Bài thi có kèm file nghe và đáp án, thuận tiện cho các bạn học sinh đối chiếu ngau sau khi làm bài.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017

TỈNH BÌNH DƯƠNG MÔN: TIẾNG ANH 6

THỜI GIAN: 60 PHÚT

(Không kể thời gian giao đề và nghe)

Đề thi có 3 trang. Học sinh làm bài trực tiếp trên đề thi.

PART 1: LISTENING (1,5ms)

Listening 1: Listen to the dialogue. Then circle the letters before the words that are mentioned. (0,6m)

Rooms

Furniture

Other

A. bathroom

E. bed

H. flower garden

B. bedroom

F. sofa

I. swimming pool

C. kitchen

G. table

J. yard

D. living room

   

Listening 2: What time does each person get up? Listen and write the time. (0,5m)

1. Sandra: ________5:00

2. John:

3. Sam:

4. Grace:

5. Mia:

6. James:

Listening 3: Listen to the conversation. Write the missing words. (0,4m)

A: Do you have a big (1) _______________Eva?

B: Kind of. I have a younger (2) _______________and an older sister.

A: Really? How old are they?

B: Let’s see... my brother is eighteen and my sister is (3) _______________

A: Oh. What does your sister do?

B: She’s a chef.

A: A chef? What a cool job! How do you like her food?

B: I haven’t tried it, actually. She (4) _______________in California.

PART 2: PRONUNCIATION (1m)

I. Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the others.

1. A. evening          B. stereo             C. engineer            D. telephone

2. A. desks             B. books             C. rooms                D. clocks

II. Circle the word that has the different stressed syllable from the others.

1. A. temple             B. flower            C. homework               D. routine

2. A. restaurant         B. accident       C. vegetable                D. apartment

PART 3: VOCABULARY AND STRUCTURE

Circle the best answers (A, B, C or D) to complete the sentences. (2ms)

1. When do you have English? We have it________Monday and Thursday.

A. on               B. in              C. at             D. of

2. ________ is that? - That's my sister.

A. How             B. Who            C. What            D. Which

3. He gets up. Then he ________ a shower.

A. does             B. take               C. takes             D. do

4. It's a quarter to ten.= It’s ________

A. ten fifteen              B. nine forty-five              C. ten fifteen            D. nine fifteen

5. My apartment is on________floor.

A. the ninth                  B. nineth                C. nine              D. ninth

6. Is the house big? - No, ________.

A. there isn't.                B. it isn't               C. there is.              D. it is

7. How are you?

A. Five, thank                B. Five, thanks.                C. Fine, thanks.            D. Fine, thank.

8. ________ trees? - No. there aren't.

A. Is there a                B. Are there any                 C. Are there              D. Is there

PART 4- READING

I. Match the questions in column A with the answers in column B. THERE IS ONE EXTRA ANSWER THAT YOU DON’T NEED. (1m)

A

B

1. Where is your classroom?

a. I'm in class 6A.

2. What do they do after school?

b. Yes, I do.

3. Does she watch television?

c. It's on the second floor.

4. Which class are you in?

d. Yes, she does.

 

e. They play soccer.

1. ________; 2. ________; 3. ________; 4. ________.

II. Complete the following passage with the words In the box. THERE ARE TWO EXTRA WORDS THAT YOU DON'T NEED. (1m)

is

go

years

a

are

an

There ________ four people in my family: my father, my mother, my brother and me. My father is ________ engineer. He is 35________ old. My mother is a nurse. She’s 33. My brother is 8. He's a student My brother and I ________ to school every day.

III. Read. Then answer the questions. (1m)

UP IN A TREE

Grant Stone is 12, and his sister Jenna, is 8. They’re only kids, but they have a house. It’s a tree house. It’s in the country. It’s at their grandparents’ house in Kansas. Their tree house has one room. It’s a living room with a table and a few chairs. It’s small, but Grant and Jenna think it’s great. Grant says, “It’s my favourite place! That’s the name - My Place.

1. How old is Grant?

2. Is their house in the city or in the country?

3. How many rooms are there in the house?

4. Do Grant and Jenna like their house?

PART 5: WRITING:

I. Do as directed. (1.5ms)

1. The house is in front of the tall trees. (Rewrite the sentence without changing the meaning)

The tall trees___________ .

2. They are traveling to school by bus. (Make question for the underlined words)

3. Lan has math on Thursday. (Change into negative)

4. This is an eraser. (Change into plural form)

5. driving/ Mr. Quang/ his/ is/ now/ truck. (Put the words in correct order)

6. Mary (do) ______________ her homework every day. (supply the correct tense of the verb in brackets)

II. Write 4 sentences about what you do after school. (1m) 

---------- THE END ----------

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh

PART 1: LISTENING (1,5ms)

Listening 1: (Mỗi câu đúng 0,1điểm)

 

B. bedroom D. livingroom

F. sofa

G. table I. swimming pool

Listening 2: (Mỗi câu đúng 0,1điểm)

J. yard

1. Sandra: 5:00

2. John: 6.15

3. Sam: 9.30

4. Grace: 7.45

5. Mia: 6.00

6. James: 4.00/ 4 p.m

Listening 3: (Mỗi câu đúng 0,1điểm)

1. family               2. brother             3. twenty - five          4. lives

PART 2: PRONUNCIATION (1m) (Mỗi câu đúng 0,25 điểm)

1- A          2- C            3- D          4- D

PART 3: VOCABULARY AND STRUCTURE (2ms) (Mỗi câu đúng 0,25điểm)

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

B

A

B

C

B

PART 4- READING

I. Match the questions in column A with the answers in column B. (1m) (Mỗi câu đúng 0,25điểm)

1.c          2. e          3. d            4. a

II. Complete the following passage with the words in the box. (1m)

(Mỗi câu đúng 0,25điểm)

1. are             2. an            3. years       4. go

III. Then answer the questions. (1m) (Mỗi câu đúng 0,25điểm)

1. He is 12.

2. It’s in the country.

3. There is one room.

4. Yes, they do.

PART 5: WRITING:

I. Do as directed. (1.5ms) (Mỗi câu đúng 0,25 điểm)

1. The tall trees are behind the house.

2. How are they traveling to school?

3. Lan doesn’t have math on Thursday.

4. These are erasers.

5. Mr Quang is driving his truck now.

6. does

II. Write 4 sentences about what you do after school. (1m) Suggestion:

After school, I play soccer. I listen to music. I read books. I do my homework.

Các bài nên tham khảo

Soạn bài chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ tiếp theo

Soạn bài chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ tiếp theo I. Câu thiếu cả chủ ngữ lẫn vị ngữ a. Câu sai Chủ ngữ : thiếu Vị ngữ : thiếu - Cách chữa : cần thêm chủ ngữ và ...

Soạn bài viết đơn

Soạn bài viết đơn I. Khi cần viết đơn 1. Khi nào hoặc vì sao cần viết đơn - Ví dụ 1: Vì muốn vào Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh. - Ví dụ 2: Khi bị ốm, ...

Soạn bài bức thư của thủ lĩnh da đỏ

Soạn bài bức thư của thủ lĩnh da đỏ (Xi-át-tơn) I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Đoạn đầu của bức thư a. - Những phép nhân hóa: + Mảnh đất này – bà mẹ của người da ...

Soạn bài động phong nha

Soạn bài động phong nha I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Bố cục bài văn - Bài văn có thể chia thành hai đoạn : + « Đệ nhất kì quan Phong Nha... tiếng chuông nơi ...

Soạn bài luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

Soạn bài luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi I. Các lỗi thường mắc khi viết đơn 1. Đơn xin nghỉ học - Thiếu + quốc hiệu và tiêu ngữ + tên người viết đơn + ngày ...

Soạn bài ôn tập về dấu câu : dấu chấm, chấm hỏi, chấm than

Soạn bài ôn tập về dấu câu : dấu chấm, chấm hỏi, chấm than I. Công dụng 1. Đặt dấu câu a. Ôi, thôi chú mày ơi ( ! ) Chú mày có lớn mà chẳng có khôn. Câu Ôi thôi ...

Tả một bạn em đang ngồi học

Đề bài: Tả một bạn em đang ngồi học. Hướng dẫn lập dàn ý I. Mở bài - Nghe tiếng và nhìn thấy đàn vịt trắng lúc đi về quê chơi. - Buổi trưa hè nắng và nóng nực. ...

Soạn bài cây tre Việt Nam

Soạn bài cây tre Việt Nam của Thép Mới I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. - Đại ý của bài văn: Xem Ghi nhớ trang 99. - Bố cục có 2 đoạn. (1) Từ đầu đến “Tiếng ...

Soạn bài các thành phần chính của câu

Soạn bài các thành phần chính của câu I. Phân biệt thành phần chính và phụ của câu. 1. Câu có: - Thành phần chính là chủ ngữ, vị ngữ. - Thành phần phụ: trạng ...

Tả hình dáng và tính tình một cụ già mà em kính yêu (cụ già đó có thể là ông, bà em hoặc một người mà em quen)

Đề bài: Tả hình dáng và tính tình một cụ già mà em kính yêu (cụ già đó có thể là ông, bà em hoặc một người mà em quen). Hướng dẫn lập dàn ý I. Mở bài - Đối với ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ