23/11/2017, 17:42

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh (Đề số 1) Bộ đề kiểm tra học 1 môn tiếng Anh lớp 6

Danh mục: Tiếng anh

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh có đáp án VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Đề kiểm tra học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh (Đề số 1) do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn bổ sung ôn tập và củng cố kiến thức. Đề thi có đáp án kèm theo, tiện cho các bạn đối chiếu ngay sau khi thử sức. Mời các bạn vào tham khảo. Đề thi học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh - Đề số 2 Bộ đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 6 TPHCM qua các năm có đáp ...

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh có đáp án

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Đề kiểm tra học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh (Đề số 1) do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn bổ sung ôn tập và củng cố kiến thức. Đề thi có đáp án kèm theo, tiện cho các bạn đối chiếu ngay sau khi thử sức. Mời các bạn vào tham khảo.

Bài 1: Tìm từ không cùng nhóm với các từ còn lại.

1. a. history             b. traffic              c. math                 d. geography

2. a. breakfast         b. face                c. city                   d. wash

3. a. class               b. teacher           c. care                 d. school

Đáp án

1. b               2. d                3. c

Bài 2: Tìm từ có phát âm ở phần gạch chân khác với các từ còn lại.

4. a. traffic               b. listen                c. girl               d. visit

5. a. music              b. bus                   c. uncle           d. truck

Đáp án

4.c                5.a

Bài 3: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau.

6. They have history .... Wednesday and Friday.

a. on              b. in            c. when                  d. at

7. A .... is the place where friends can meet to eat.

a. museum                b. stadium              c. movie theater               d. restaurant

8. There is a lake to .... of the house.

a. right                 b. the left                c. front                  d. behind

9. What time do you get .... every morning?

a. in                 b. down                 c. up                             d. on

10. She .... her bike now.

a. ride              b. rides                  c. is riding                   d. riding

Đáp án

6. a               7. d               8. b              9. c            10. c

Bài 4: Tìm lỗi sai.

11. Every mornings, he brushes his teeth.                                                                                                                                                         A            B     C               D

12. There are trees and flowers on the park.                                                                                                                                                  A      B              C       D

13. They are loading the truck of flowers.                                                                                                                                            A       B                       C    D

14. There are many vegetables gardens in the country.                                                                                                                                A                   B                        C   D

15. It's seven o'clock and she watches television.                                                                                                                                      A                           B        C           D

Đáp án

11. a             12. d              13. d            14. b             15. c

Bài 5: Chọn đáp án đúng để hoàn thành đoạn văn sau.

Hi My name's Lan. I live in a house in a small city. It's very (16)....here. Every day, I get up early and .... (17) my teeth. Then I go to school.My school is near my house and I don't have any bike so I (18).... . Theroads are dangerous so I must be (19) .... when I cross the road. I have my breakfast (20) .... school. Classes start at seven and (21) ....at half past eleven. I have lunch at twelve o' clock In the afternoon, I(22).... soccer. In the evening, I do my (23) .... and watch television.I go to bed at ten o'clock.

16. a. quite              b. careful              c. late                            d. old

17. a. brush            b. brushes             c. am brushing              d. brushing

18. a. ride               b. drive                   c. walk                          d. fly

19. a. care              b. careful                c. beauty                      d. beautiful

20. a. in                   b. at                       c. on                              d. of

21. a. end                  b. finishes             c. begins                      d. a & b

22. a. play                b. plays                    c. playing                    d. am playing

23. a. subject              b. subjects               c. homework               d. homeworks

Đáp án

16. a              17. a              18. c                  19. b

20. b              21. a              22. a                   23. c

Bài 6: Khẳng định sau là True, False hay No information (chưa có thông tin).

Mary: Hello. My name's Mary. Which grade are you in?

Phong: Hi. I'm Phong. I'm in grade 7, class 7A. What about you?

Mary: I'm in grade 6, class 6B. Is your school in the country or in thecity?

Phong: My school is in the country. And you?

Mary: My school is in the city.Phong: Is it big or small?

Mary: It is big. And it's beautiful, too.

Phong: How many floors does yours school have?

Mary: My school has four floors.Phong: Where's your classroom?

Mary: It's on the third floor.

24. Phong's school is in the country.

a. True                   b. False                c. No information

25. Mary is an sixth grade student.

a. True                 b. False                 c. No information

26. Mary's school isn't big or beautiful.

a. True               b. False                   c. No information

27. There are four floors in Mary's school.

a. True              b. False                c. No information

28. Phong's classroom is on the third floor.

a. True             b. False                   c. No information

Đáp án

24. a                  25. a              26. b               27. a             28. c

Các bài nên tham khảo

Soạn bài chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ tiếp theo

Soạn bài chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ tiếp theo I. Câu thiếu cả chủ ngữ lẫn vị ngữ a. Câu sai Chủ ngữ : thiếu Vị ngữ : thiếu - Cách chữa : cần thêm chủ ngữ và ...

Soạn bài viết đơn

Soạn bài viết đơn I. Khi cần viết đơn 1. Khi nào hoặc vì sao cần viết đơn - Ví dụ 1: Vì muốn vào Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh. - Ví dụ 2: Khi bị ốm, ...

Soạn bài bức thư của thủ lĩnh da đỏ

Soạn bài bức thư của thủ lĩnh da đỏ (Xi-át-tơn) I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Đoạn đầu của bức thư a. - Những phép nhân hóa: + Mảnh đất này – bà mẹ của người da ...

Soạn bài động phong nha

Soạn bài động phong nha I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Bố cục bài văn - Bài văn có thể chia thành hai đoạn : + « Đệ nhất kì quan Phong Nha... tiếng chuông nơi ...

Soạn bài luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

Soạn bài luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi I. Các lỗi thường mắc khi viết đơn 1. Đơn xin nghỉ học - Thiếu + quốc hiệu và tiêu ngữ + tên người viết đơn + ngày ...

Soạn bài ôn tập về dấu câu : dấu chấm, chấm hỏi, chấm than

Soạn bài ôn tập về dấu câu : dấu chấm, chấm hỏi, chấm than I. Công dụng 1. Đặt dấu câu a. Ôi, thôi chú mày ơi ( ! ) Chú mày có lớn mà chẳng có khôn. Câu Ôi thôi ...

Tả một bạn em đang ngồi học

Đề bài: Tả một bạn em đang ngồi học. Hướng dẫn lập dàn ý I. Mở bài - Nghe tiếng và nhìn thấy đàn vịt trắng lúc đi về quê chơi. - Buổi trưa hè nắng và nóng nực. ...

Soạn bài cây tre Việt Nam

Soạn bài cây tre Việt Nam của Thép Mới I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. - Đại ý của bài văn: Xem Ghi nhớ trang 99. - Bố cục có 2 đoạn. (1) Từ đầu đến “Tiếng ...

Soạn bài các thành phần chính của câu

Soạn bài các thành phần chính của câu I. Phân biệt thành phần chính và phụ của câu. 1. Câu có: - Thành phần chính là chủ ngữ, vị ngữ. - Thành phần phụ: trạng ...

Tả hình dáng và tính tình một cụ già mà em kính yêu (cụ già đó có thể là ông, bà em hoặc một người mà em quen)

Đề bài: Tả hình dáng và tính tình một cụ già mà em kính yêu (cụ già đó có thể là ông, bà em hoặc một người mà em quen). Hướng dẫn lập dàn ý I. Mở bài - Đối với ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ