02/11/2017, 09:35

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh có đáp án Đề kiểm tra 45 phút lớp 6 môn tiếng Anh

Danh mục: Tiếng anh

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh có đáp án VnDoc.com xin giới thiệu đến thầy cô và các bạn Đề kiểm tra học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp thầy cô có thêm tài liệu giảng dạy và các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi của mình. Sau đây mời thầy cô và các bạn vào tham khảo. Bộ đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 6 TPHCM qua các năm có đáp án chi tiết Bộ đề ôn ...

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh có đáp án

VnDoc.com xin giới thiệu đến thầy cô và các bạn Đề kiểm tra học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp thầy cô có thêm tài liệu giảng dạy và các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi của mình. Sau đây mời thầy cô và các bạn vào tham khảo.

TEST OF 45 MINUTES – ENGLISH 6

Name: Class………… Date :…………………………

Mark

Teacher’s commands

   

Section A (7,0 points)

Listen to the conversation twice and mark the best answer for each of the following questions.

This is a nice ________.

Question 1:

A. house

B.photo

C. room

D. picture

When is Tom birthday ?

Question 2:

A. tomorrow

B. next Mondday

C. next month

D. tonight

Colin is _______.

Question 3:

A. friendly

B. boring

C. creative

D. funny

Mum has long brown hair and _______.

Question 4:

A. glass

B. hat

C. glasses

D. bag

Listen to the conversation twice and decide whether the following sentences are True (T) of False (F).

Question 5:

Amy has short blonde hair .

T

Question 6:

Tom is nearly ten.

F

Question 7:

Colin is short and thin.

F

Question 8:

Dad has brown eyes and very short hair.

T

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 9:

A. photo

B. going

C. brother

D. home

Question 10:

A. clocks

B. villas

C. tables

D. chairs

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Question 11:

A. behind

B.noisy

C. compass

D. ruler

Question 12:

A. exited

B. creative

C. intelligent

D. curious

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Question 13: Listen! Are they _______ in the classroom ?

A. sing

B. sings

C. singing

D. are singing

Question 14: My school______ at 4:30 pm every day.

A. finishes

B. finish

C. have

D. has

Question 15: Minh is very ______ to take the test. She is a very good student.

A. kind

B. confident

C. talkative

D. friendly

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlinded word(s) in each of the following questions.

Question 16: I live in the country , so it is not noisy.

A. hard

B. boring

C. excited

D. quiet

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlinded word(s) in each of the following questions.

Question 17: The book is very interesting .

A. good

B. patient

C. shy

D. boring

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Question 18:Next summer Phong’s parents is taking him to Nha Trang to see Vinpearland.

A. to see

B. to

C. him

D. is taking

Question 19: Minh’s sister is beautiful. She is an oval face and curly hair.

A. is

B. an

C. and

D. She

Question 20: There is a lot of beautiful things in my room. I love my room so much.

A. my

B. is

C. in

D. things

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbers blanks.

My best friend

My best friend is Linh. She is tall and thin. She (21) ________ a round face and short black hair. She is the same age as me, 13. She has been my closest friend since she moved to the countryside and became my next-door neighbour. Linh is very independent and humorous. I'm a keen fan of her jokes in class. She is really popular in our class because she is not only (22) ________ but also friendly. We share a lot of common hobbies together. We both like playing with pets and (23) ________ flowers in the garden (24)________ of our houses. This weekend, we are coming to the beach together on a school trip. I hope we will have a lot of fun there.

Question 21:

A. is

B.has

C. gets

D. have

Question 22:

A. greedy

B.selfish

C. kind

D. shy

Question 23:

A. digging

B. sleeping

C. planting

D. listening

Question 24:

A. behind

B.in front

C. next

D. under

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions.

My friends

Three people were asked about their best friend and here is what they said.

Jason (14, a student): Tom is my neighbour. We've been friends for 7 years. Tom's tall and he has blond hair and big round blue eyes. He's a funny but reliable person. He makes me really happy and relaxed with all of his jokes. Oh. We're visiting his uncle's farm next weekend. We're going fishing in the morning and flying kites on the farm in the afternoon. I'm sure it will be fun.

Kien (25, a teacher): My best friend is my colleague, Trang. We studied together from kindergarten to high school. She's a bit fat but she looks lovely with chubby cheeks and big round glasses. She has a good sense of humour that makes me love to be with her. She's going on a vacation with her family in Hue. Next Friday she's coming back and we're eating out together in the evening.

Colleague (n): đồng nghiệp

Sense oh humour: óc khôi hài

Question 25: Tom makes Jackson really happy.

A. True

B. False

C. Not given

D....

Question 26: Jason and Tom are visiting Tom’s uncle’s farm next month.

A. True

B. False

C. Not given

D....

Question 27: Kien and Trang were classmates at secondary school and high school.

A. True

B. False

C. Not given

D....

Question 28: Both Kien and Trang are teachers.

A. True

B. False

C. Not given

D....

Section B (3,0 points)

I. Finish each of the following sentences in such a way that it means the same as the sentence printed before it.

Question 1: My new school has 800 hundred students.

There_________________________________

Question 2: She has beautiful green eyes.

Her eyes_________________________________

Question 3: The dog is behind the cupboard.

The cupboard___________________________

II. Writing an e-mail to your friend to talk about your favourite room.

You can follow the guied questions

- Where is your house?

- How many rooms are there in your house?

- What are they?

- What is your favourite room?

- What are there in it?

- Why do you love your room?

Các bài nên tham khảo

Soạn bài chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ tiếp theo

Soạn bài chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ tiếp theo I. Câu thiếu cả chủ ngữ lẫn vị ngữ a. Câu sai Chủ ngữ : thiếu Vị ngữ : thiếu - Cách chữa : cần thêm chủ ngữ và ...

Soạn bài viết đơn

Soạn bài viết đơn I. Khi cần viết đơn 1. Khi nào hoặc vì sao cần viết đơn - Ví dụ 1: Vì muốn vào Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh. - Ví dụ 2: Khi bị ốm, ...

Soạn bài bức thư của thủ lĩnh da đỏ

Soạn bài bức thư của thủ lĩnh da đỏ (Xi-át-tơn) I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Đoạn đầu của bức thư a. - Những phép nhân hóa: + Mảnh đất này – bà mẹ của người da ...

Soạn bài động phong nha

Soạn bài động phong nha I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Bố cục bài văn - Bài văn có thể chia thành hai đoạn : + « Đệ nhất kì quan Phong Nha... tiếng chuông nơi ...

Soạn bài luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

Soạn bài luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi I. Các lỗi thường mắc khi viết đơn 1. Đơn xin nghỉ học - Thiếu + quốc hiệu và tiêu ngữ + tên người viết đơn + ngày ...

Soạn bài ôn tập về dấu câu : dấu chấm, chấm hỏi, chấm than

Soạn bài ôn tập về dấu câu : dấu chấm, chấm hỏi, chấm than I. Công dụng 1. Đặt dấu câu a. Ôi, thôi chú mày ơi ( ! ) Chú mày có lớn mà chẳng có khôn. Câu Ôi thôi ...

Tả một bạn em đang ngồi học

Đề bài: Tả một bạn em đang ngồi học. Hướng dẫn lập dàn ý I. Mở bài - Nghe tiếng và nhìn thấy đàn vịt trắng lúc đi về quê chơi. - Buổi trưa hè nắng và nóng nực. ...

Soạn bài cây tre Việt Nam

Soạn bài cây tre Việt Nam của Thép Mới I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. - Đại ý của bài văn: Xem Ghi nhớ trang 99. - Bố cục có 2 đoạn. (1) Từ đầu đến “Tiếng ...

Soạn bài các thành phần chính của câu

Soạn bài các thành phần chính của câu I. Phân biệt thành phần chính và phụ của câu. 1. Câu có: - Thành phần chính là chủ ngữ, vị ngữ. - Thành phần phụ: trạng ...

Tả hình dáng và tính tình một cụ già mà em kính yêu (cụ già đó có thể là ông, bà em hoặc một người mà em quen)

Đề bài: Tả hình dáng và tính tình một cụ già mà em kính yêu (cụ già đó có thể là ông, bà em hoặc một người mà em quen). Hướng dẫn lập dàn ý I. Mở bài - Đối với ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ