23/11/2017, 17:43

Đề kiểm tra 45 phút lớp 6 môn tiếng Anh Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh

Danh mục: Tiếng anh

Đề thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 6 VnDoc.com xin giới thiệu đến thầy cô và các bạn học sinh Đề kiểm tra 45 phút lớp 6 môn tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây bao gồm các dạng bài ra sát với chương trình sách giáo khoa sẽ giúp các bạn học sinh hệ thống lại kiến thức ngữ pháp. Bên cạnh đó cũng rèn cho mình các kĩ năng làm bài và quản lý thời gian. Sau đây mời thầy cô và các bạn vào tham khảo. Đề kiểm tra 45 phút lớp 6 môn tiếng Anh trường ...

Đề thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 6

VnDoc.com xin giới thiệu đến thầy cô và các bạn học sinh  môn tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây bao gồm các dạng bài ra sát với chương trình sách giáo khoa sẽ giúp các bạn học sinh hệ thống lại . Bên cạnh đó cũng rèn cho mình các kĩ năng làm bài và quản lý thời gian. Sau đây mời thầy cô và các bạn vào tham khảo.

My Hoa Junior High School

Full name: ……………………

Class: ……….

TEST- 45 minutes

Subject: ENGLISH

POINTS:

I. PICK OUT THE WORD THAT IS OF DIFFERENT TOPIC FROM THE OTHERS(1 POINTS)

1. A. university              B. field                  C. countryside           D. mountain

2. A. television              B. foreigner            C. channel               D. broadcast

3. A. novel                       B. dictionary        C. dormitory              D. textbook

4. A. library                     B. magazine         C. librarian                D. machine

II/ CIRCLE THE BEST ANSWER( A, B, C OR D) TO COMPLETE THE SENTENCES: (3 POINTS)

1. Malaysia is divided ………….. two regions.

A. into                          B. on                   C. in                    D. to

2. I take part in this class to ……………….my speaking skill.

A. increase                  B. improve                  C. rise               D. lift

3. This center has many………….and native English teachers.

A. good – qualify                    B. well – qualifying

C. well – qualified                    D. good – qualified

4. Can you tell me how many words this dictionary consists ………….?

A. to                          B. on                     C. in                              D. of

5. I asked Ann………….she liked learning Vietnamese.

A. did                       B. has                   C. how many                   D. whether

6. Ann said that she couldn’t finish her homework………………….

A. today                   B. tonight                     C. then               D. this evening

7. Young people enjoy _________ computer games.

A. play                  B. playing                    C. to play                D. plays

8. It’s neccessary for students ……… uniform when they are at school.

A. to wear                      B. wearing                    C. wore               D. wear

9. Literature and Maths are ……………….. subjects in high school.

A. compulsory                B. adding                   C. optional                D. religion

10. You have a ticket to the games, __________?

A. have you                 B. don’t you                C. do you              D. haven’t you

11. What……………of learning English do you find most difficult?

A. level                      B. means                     C. aspect                     D. reason

12. He was really …………… by the beauty of Dalat.

A. impress                 B. to impress                C. impressing              D. impressed

13. I’m very interested ………….. reading book in my free time.

A . to            B. on                 C. of              D. in

III/ SUPPLY THE CORRECT FORM OF THE VERBS: (1 POINT)

1. If he (have) .................................................. free time, he will go swimming.

2. I (buy) ............................................. a new car if I have much money.

3. Is she fond of (chat)..........................................................?

4. The old bicycle needs (fix) ……………………….. .

IV/ CHOOSE THE CORRECT PREPOSITION TO COMPLETE EACH SENTENCE:

1. We will go .................................................................... a picnic next week.

2. My village is about 100 kilometers ........................ the south of HCH City.

3. There is a meeting .............................................................. 9 am and 2 pm.

4. She often plays the piano ................................................................... night.

V/ Read the text and answer the questions: (2 marks)

On Sunday, Ba invited Liz to join his family on a day trip to his home village. The journey to the village was very interesting. They crossed the green paddy fields and a small bamboo forest before they reached a big old banyan tree at the entrance to the village. Then, they walked up the mountain to visit the shrine of a Vietnamese hero and enjoyed the fresh air there. In the afternoon, they went boating in the river and had a picnic on the river bank. Liz took a lot of photos to show the trip to her parents.

Questions:

1/ Where did they see a big old banyan tree?

->…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

2/ What did they do in the afternoon?

->…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………...

3/ How long did Liz and Ba’s family take the trip to his home village?

-> …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

4. How did you feel when you took a trip to your countryside?

-> ………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

VI/ Rewrite each sentences, using Reported Speech :

1. “I will go to China next year.”

-> Minh said...........................................................................................................

2. “Do you like classical music?”

He asked me..........................................................................................................

3. The man asked her, “Where are you from?”

-> …………………………………………………………………………………

4. My mother asked me, “Why don’t you clean your room?

-> …………………………………………………………………………………...

GOOD LUCK TO YOU!

Các bài nên tham khảo

Soạn bài chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ tiếp theo

Soạn bài chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ tiếp theo I. Câu thiếu cả chủ ngữ lẫn vị ngữ a. Câu sai Chủ ngữ : thiếu Vị ngữ : thiếu - Cách chữa : cần thêm chủ ngữ và ...

Soạn bài viết đơn

Soạn bài viết đơn I. Khi cần viết đơn 1. Khi nào hoặc vì sao cần viết đơn - Ví dụ 1: Vì muốn vào Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh. - Ví dụ 2: Khi bị ốm, ...

Soạn bài bức thư của thủ lĩnh da đỏ

Soạn bài bức thư của thủ lĩnh da đỏ (Xi-át-tơn) I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Đoạn đầu của bức thư a. - Những phép nhân hóa: + Mảnh đất này – bà mẹ của người da ...

Soạn bài động phong nha

Soạn bài động phong nha I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Bố cục bài văn - Bài văn có thể chia thành hai đoạn : + « Đệ nhất kì quan Phong Nha... tiếng chuông nơi ...

Soạn bài luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

Soạn bài luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi I. Các lỗi thường mắc khi viết đơn 1. Đơn xin nghỉ học - Thiếu + quốc hiệu và tiêu ngữ + tên người viết đơn + ngày ...

Soạn bài ôn tập về dấu câu : dấu chấm, chấm hỏi, chấm than

Soạn bài ôn tập về dấu câu : dấu chấm, chấm hỏi, chấm than I. Công dụng 1. Đặt dấu câu a. Ôi, thôi chú mày ơi ( ! ) Chú mày có lớn mà chẳng có khôn. Câu Ôi thôi ...

Tả một bạn em đang ngồi học

Đề bài: Tả một bạn em đang ngồi học. Hướng dẫn lập dàn ý I. Mở bài - Nghe tiếng và nhìn thấy đàn vịt trắng lúc đi về quê chơi. - Buổi trưa hè nắng và nóng nực. ...

Soạn bài cây tre Việt Nam

Soạn bài cây tre Việt Nam của Thép Mới I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. - Đại ý của bài văn: Xem Ghi nhớ trang 99. - Bố cục có 2 đoạn. (1) Từ đầu đến “Tiếng ...

Soạn bài các thành phần chính của câu

Soạn bài các thành phần chính của câu I. Phân biệt thành phần chính và phụ của câu. 1. Câu có: - Thành phần chính là chủ ngữ, vị ngữ. - Thành phần phụ: trạng ...

Tả hình dáng và tính tình một cụ già mà em kính yêu (cụ già đó có thể là ông, bà em hoặc một người mà em quen)

Đề bài: Tả hình dáng và tính tình một cụ già mà em kính yêu (cụ già đó có thể là ông, bà em hoặc một người mà em quen). Hướng dẫn lập dàn ý I. Mở bài - Đối với ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ