23/11/2017, 17:45

Đề kiểm tra 45 phút lớp 6 môn tiếng Anh có đáp án Đề kiểm tra 45 phút lớp 6 môn tiếng Anh

Danh mục: Tiếng anh

Đề kiểm tra 45 phút môn tiếng Anh lớp 6  VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Đề kiểm tra 45 phút lớp 6 môn tiếng Anh có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây giúp các bạn học sinh hệ thống lại kiến thức ngữ pháp cũng như chuẩn bị các kĩ năng làm bài và quản lý thời gian. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.  Đề kiểm tra 45 phút lớp 6 môn tiếng Anh trường PTDT BT THCS Đắk Long năm học 2017-2018 có đáp án Đề kiểm tra 45 phút lớp 6 môn tiếng Anh Bộ đề ...

Đề kiểm tra 45 phút môn tiếng Anh lớp 6 

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Đề kiểm tra 45 phút lớp 6 môn tiếng Anh có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây giúp các bạn học sinh hệ thống lại kiến thức ngữ pháp cũng như chuẩn bị các kĩ năng làm bài và quản lý thời gian. Sau đây mời các bạn vào tham khảo. 

PHÒNG GD&ĐT ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

Trường: THCS Thị Trấn

Class:…………………………….

Name:………………………………

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

Môn: Tiếng Anh 6 (45 phút)

Tiết 37

Năm học: 2017- 2018

A. LISTENING(2,5điểm)

I. Listen and answer the questions (1,0 điểm)

1. How old is Thuy?

.........................................................................................

2. How does she do?

.........................................................................................

3. What’s her brother’s name?

.........................................................................................

4. How old is he?

.........................................................................................

II. Listen and write the time you hear(1,5 điểm): Nghe và viết giờ mà em nghe được dưới mỗi tranh sau.

Kiểm tra 45 phút môn tiếng Anh lớp 6

B. READING(2.5đ)

III. Đọc đoạn văn sau rồi điền (T) vào câu đúng và (F) vào câu sai (1,5 điểm)

Her name is Thu, she lives in a house in the city. Near her house there is a market , a bank and a post office. She is a student.She studies at Vo Thi Sau school. She goes to school at 6.30. Her classes start at 7.00 and finish at a quarter past eleven.There is a park in front of the school.

1. Thu lives in a house in the country. …….

2. There isn’t a market, a bank, a post office near her house. …….

3. She studies at Quang Trung school …….

4. She goes to school at half past six. …….

5. Her classes start at 7.00 and finish at a quarter past eleven..................

6. There is a park in front of the school. ....................

IV. Đọc đoạn văn và khoanh tròn vào chữ cái có đáp án đúng nhất A, B, C hoặc D (1,0đ)

Mr. Tan (1)…… my teacher. He (2)……me English. He (3)……breakfast at 6. 15. His class (4)………..at 7.00 and ends at 11.15. In the evening, he watch TV or reads book. He goes to bed at 10 o’clock.

A. are                           B. is                         C. am                          D. does 

A. teach                       B. to teach                C. teaches                 D. teachs 

A. has                          B. haves                    C. to have                  D. have 

A. to start                       B. starts                    C. am                       D. startes

C. WRITING (2.5)

V. Sắp xếp các từ trong các câu dưới đây thành câu hoàn chỉnh. (1,25 điểm)

1. Where/ your school/ is/?

……………………………………..

2. It/ country/ is/ in the/ .

…………………………………….

3. /are/ Which grade/ you/ in/ ?

………………………………………

4. What time/ you/ do/ get up?

………………………………………

5. do/ what/ you/ do/ morning/ every?

................................................................................................

VI. Sử dụng các từ gợi ý để viết các câu dưới đây cho đúng.(1,25 điểm)

1. She/ a good/ student.

............................................................................

2. They/ old/ friends.

....................................................................

3. I/ a/ student.

...................................................................

4. Henry and John/ brothers.

..............................................................................

5. There/ mountains/ behind/ tall/ trees

..................................................................................

D. LANGUAGE FOCUS(2.5đ)

VII. Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất A,B,C hoặc D. (1,5 điểm)

1. Which …………..are you in? I am in grade 6

A. class               B. school                C. grade             D. room

2. What time …………….you get up?

A. do               B. is              C. are             D. does

3. She………………breakfast at 7 o’clock

A. are            B. have               C. is                 D. has

4. There are two .............in my living room.

A. couch                 B. couches              C. couchs                 D. chair

5. …………..is Ba’s school?

A. What            B. How               C. Where               D. Who

6. What time…………..he get up?

A. does                    B. do                       C. to do                  D. is 

VIII. Nối câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B. (1,0 điểm)

A

 

B

0. How are you?

0-e

a. N-A-M, Nam.

1. What is this?

1-

b. I’m twelve years old

2. How do you spell your name ?

2-

c. This is a board

3. How old are you?

3-

d. Her name is Lan Anh

4. What's her name?

4-

e. I’m fine, thank you

 The end

 Đáp án Đề kiểm tra 45 phút lớp 6 môn tiếng Anh

I. 1,0 điểm (mỗi câu đúng được 0,25 điểm)

1. She is twelve (years old)

2. She is a student.

3. Her brother's name is Minh

4. He is twenty.

II. 1,5điểm (mỗi câu đúng được 0,25 điểm)

1. It's ten o'clock.

2. It's ten ten.

3. It's ten fifteen.

4. It's half past ten

5. It's ten forty- five

6. It's ten fifty.

III. 1,5 điểm. (mỗi câu đúng được 0,25 điểm)

1- F 2- F 3- F 4- T 5. T 6.F

IV. 1,0 điểm (mỗi câu đúng được 0,25 điểm)

Câu

1

2

3

4

Đáp án

B

C

A

B

V. 1,25 điểm. (mỗi câu đúng 0,25 điểm)

1. Where is your school?

2. It is in the country.

3. Which grade are you in?

4. What time do you get up?

5. What do you do every morning?

VI. 1,0 điểm. (mỗi câu đúng 0,25 điểm)

1. She is a good student.

2. They are old friends.

3. I am a student.

4. Henry and John are brothers.

5. There are mountains behind the tall trees

VII. 3,0 điểm. (mỗi câu đúng được 0,25 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

C

A

D

B

C

A

VIII. 1,0 điểm. (mỗi câu đúng được 0,25 điểm)

Câu

1

2

3

4

Đáp án

c

a

b

d

**The end**

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

Nội dung

kiến thức

Nội dung

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

- Nghe để trả lời câu hỏi

- Nghe về giờ và nối các bức tranh cho phù hợp

Listening

4câu

1,0đ

   

4 câu

2

0,5

     

10 câu

2,5đ

Đọc đoạn văn để làm bài tập đúng sai và đọc đoạn sau đó chọn đáp án đúng

Reading

6 câu

1,5đ

 

4 câu

1,0 đ

         

10 câu

2,5đ

Vận dụng thì hiện tại đơn và các cụm từ để sắp xếp câu.

Dùng từ gợi ý để viết câu hoàn chỉnh.

Writing

         

10 câu

2.5đ

   

10 câu

2,5đ

- Chọn đáp án đúng bằng cách sử dụng các cấu trúc câu về thơi gian, khối lớp, nơi chốn. Nối câu hỏi tương ứng với câu trả lời.

Langua

ge focus

4câu

1,0đ

 

6 câu

1,5đ

         

10câu

2,5đ

Tổng

14câu

3,5đ

14câu

3,5đ

12 câu

3,0đ

40 câu

10đ

Chúc các bạn học tốt! 

Các bài nên tham khảo

Soạn bài chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ tiếp theo

Soạn bài chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ tiếp theo I. Câu thiếu cả chủ ngữ lẫn vị ngữ a. Câu sai Chủ ngữ : thiếu Vị ngữ : thiếu - Cách chữa : cần thêm chủ ngữ và ...

Soạn bài viết đơn

Soạn bài viết đơn I. Khi cần viết đơn 1. Khi nào hoặc vì sao cần viết đơn - Ví dụ 1: Vì muốn vào Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh. - Ví dụ 2: Khi bị ốm, ...

Soạn bài bức thư của thủ lĩnh da đỏ

Soạn bài bức thư của thủ lĩnh da đỏ (Xi-át-tơn) I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Đoạn đầu của bức thư a. - Những phép nhân hóa: + Mảnh đất này – bà mẹ của người da ...

Soạn bài động phong nha

Soạn bài động phong nha I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Bố cục bài văn - Bài văn có thể chia thành hai đoạn : + « Đệ nhất kì quan Phong Nha... tiếng chuông nơi ...

Soạn bài luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

Soạn bài luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi I. Các lỗi thường mắc khi viết đơn 1. Đơn xin nghỉ học - Thiếu + quốc hiệu và tiêu ngữ + tên người viết đơn + ngày ...

Soạn bài ôn tập về dấu câu : dấu chấm, chấm hỏi, chấm than

Soạn bài ôn tập về dấu câu : dấu chấm, chấm hỏi, chấm than I. Công dụng 1. Đặt dấu câu a. Ôi, thôi chú mày ơi ( ! ) Chú mày có lớn mà chẳng có khôn. Câu Ôi thôi ...

Tả một bạn em đang ngồi học

Đề bài: Tả một bạn em đang ngồi học. Hướng dẫn lập dàn ý I. Mở bài - Nghe tiếng và nhìn thấy đàn vịt trắng lúc đi về quê chơi. - Buổi trưa hè nắng và nóng nực. ...

Soạn bài cây tre Việt Nam

Soạn bài cây tre Việt Nam của Thép Mới I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. - Đại ý của bài văn: Xem Ghi nhớ trang 99. - Bố cục có 2 đoạn. (1) Từ đầu đến “Tiếng ...

Soạn bài các thành phần chính của câu

Soạn bài các thành phần chính của câu I. Phân biệt thành phần chính và phụ của câu. 1. Câu có: - Thành phần chính là chủ ngữ, vị ngữ. - Thành phần phụ: trạng ...

Tả hình dáng và tính tình một cụ già mà em kính yêu (cụ già đó có thể là ông, bà em hoặc một người mà em quen)

Đề bài: Tả hình dáng và tính tình một cụ già mà em kính yêu (cụ già đó có thể là ông, bà em hoặc một người mà em quen). Hướng dẫn lập dàn ý I. Mở bài - Đối với ...

Cho thuê phòng trọ Cho thuê phòng trọ hà nội Cho thuê phòng quận 7 Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Mua bán bất động sản