23/11/2017, 17:42

Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 có đáp án Đề kiểm tra 45 phút Tiếng Anh 6

Danh mục: Tiếng anh

Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6  VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích dành cho thầy cô và các bạn học sinh muốn nâng cao hiệu quả dạy và học. Sau đây mời thầy cô và các bạn vào tham khảo. Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn tiếng Anh lớp 6 Đề kiểm tra 1 tiết số 3 môn Tiếng Anh lớp 6 THCS Phương Trung, Hà Nội năm học 2016 - 2017 Đề kiểm ...

Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn  môn có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích dành cho thầy cô và các bạn học sinh muốn nâng cao hiệu quả dạy và học. Sau đây mời thầy cô và các bạn vào tham khảo.

MA TRẬN KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN II MÔN TIẾNG ANH 6

(Năm học 2016 - 2017)

Tên chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ

cao

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

I. Multiple Choice:

1. Vocabulary:

- Verbs

- Nouns

- Prepositions

- Adverb

- Question words

2. Grammar:

- Present simple with “to be” and “ordinary verb”

- Prepositions

- Adverbs of time

3. Pronunciation:

- Sound / s/

6

 

6

         

12

Số câu

Số điểm Tỉ lệ %

6

6

   

12

3 = 30%

II. Matching:

- Match the questions to the answers.

+Yes/ No questions

+ Wh-questions about: locations, everyday activities

       

8

     

8

Số câu

Số điểm Tỉ lệ %

   

8

 

8

2 = 20%

III. Reading:

2. Answer the questions:

- Wh – questions

- Yes/ No questions

     

4

       

4

Số câu

Số điểm Tỉ lệ %

 

4

   

4

2 = 20%

IV. Do as directed:

- Answer the question.

- Complete the sentence.

- Make question for underlined words

- Supply the correct form of the verb.

         

3

 

1

 

Số câu

Số điểm Tỉ lệ %

   

3

1

4

2 = 20%

V. Listening:

- True/false

   

4

           

Số câu

Số điểm Tỉ lệ %

 

4

   

4

1 = 100%

Period 37

ONE PERIOD TEST 2

ENGLISH 6

I. Choose the correct answer: (3ms) (Chọn câu trả lời đúng)

1. There………….a lake near my house.

a. is                                  b. are                     c. am

2. Ba…………….a shower every day.

a. have                         b. take                       c. takes

3. What do you do………………school?

a. on                           b. of                              c. after

4. Lan……………her teeth every morning.

a. brushs                     b. brushes                      c. brush

5. Nga………………have English on Tuesday.

a. doesn’t                     b. isn’t                            c. don’t

6. How many……………are there in your house?

a. bookshelf               b. bookshelfs                   c. bookshelves

6. Do the girls play soccer after class? – Yes…..

a. they do                b. they does                   c. do they

6. ……………..is there near the house?

a. When                b. What                c. Where

7. There……………flowers in front of my house.

a. are                  b. is                   c. have

6. My sister listens…………..music every evening.

a. at        b. on                     c. to

7. Tìm một lỗi sai trong câu.

Next my house there is a beautiful park.                                                                                                                                          a                              b                     c

8. Chọn một từ có phần gạch dưới được phát âm khác với những từ còn lại.

a. trees                 b. rivers                     c. parks

II. Match the questions in column A to the answers in column B: (2ms)

(Nối 1 câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B).

A

B

1. Are you doctors?

a. Yes, there is.

2. What does Mr. Hai do?

b. I live with my parents.

3. Which school do you go to?

c. He is a teacher.

4. Do the boys play badminton?

d. They go to work at six.

5. What is next to the hotel?

e. No, they don’t.

6. Is there a well to the left of your house?

f. Yes, we are.

7. What time do your parents go to work?

g. I go to Tran Hung Dao School.

8. Who do you live with?

h. It’s a bookstore.

1……

2……

3……

4……

5……

6……

7……

8……

III. Read the passage and answer the questions: (2ms)

(Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi)

Hoang is twelve years old. He is in grade 6. He lives with his mother, his father and two sisters in the city. On the street, there is a restaurant, a bookstore and a temple. In the neighborhood, there is a hospital and a factory. Hoang’s father works in the factory. His mother works in the hospital.

* Questions:

1. Does Hoang live with his mother, his father and two sisters?

2. Which grade is he in?

3. What is there on the street?

4. Where does his father work?

Do as directed: (2ms) (Làm theo chỉ dẫn)

1. Is your house big? (Trả lời câu hỏi).

2. She has lunch at 11.30 every day. (Đặt câu hỏi cho từ gạch chân).

3. Ba (go)…………………to school from Monday to Saturday. (Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc)

4. My brother/ stay/ home/ and/ do / homework/ every afternoon/ (Viết câu theo từ gợi ý)

IV. Listen to the passage and stick true (T) or false (F): (1m)

(Nghe và viết T (cho câu đúng), viết F (cho câu sai))

1. Trang’s school is in the city.

2. It has four buildings.

3. It has twenty classrooms.

4. Trang’s class is on the second floor.

 -The end- 

ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN II – TIẾNG ANH 6

(Năm học 2016 – 2017)

I. Choose the correct answer: (3ms)

0,25 × 12 = 3ms

1. a. is                        5. a. doesn’t                  9. a. are

2. c. takes                 6. c. bookshelves           10. c. to

3. c. after                   7. a. they do                   11. a. Next

4. b. brushes            8. b. What                        12. c. parks

II. Match the questions in column A to the answers in column B: (2ms)

0,25 × 8 = 2ms

1. f         2. c          3. g     4. e         5. h          6. a          7. d         8. b

III. Read the passage below answer the questions: (2ms)

0,5 × 4 = 2ms

1. Yes, he does.

2. He is in Grade 6.

3. On the street, there is a restaurant, a bookstore and a temple.

4. He works in the factory.

IV. Do as directed: (2ms)

0,5 × 4 = 2ms

1. Ss’ answer.

2. What time does she have lunch every day?

3. goes

4. My brother stays at home and does his homework every afternoon.

V. Listen to the passage and stick true (T) or false (F): (1m)

0,25 × 4 = 1m

a. T             b. F               c. T            d. F

* TAPE SCRIPT

Trang’s school is in the city. It’s a big school. It has five buildings. The two main buildings have four floors, and three buildings have five floors. It has twenty classrooms and one thousand and fifty students. Trang is in grade six. Her class is on the third floor.

Các bài nên tham khảo

Soạn bài chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ tiếp theo

Soạn bài chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ tiếp theo I. Câu thiếu cả chủ ngữ lẫn vị ngữ a. Câu sai Chủ ngữ : thiếu Vị ngữ : thiếu - Cách chữa : cần thêm chủ ngữ và ...

Soạn bài viết đơn

Soạn bài viết đơn I. Khi cần viết đơn 1. Khi nào hoặc vì sao cần viết đơn - Ví dụ 1: Vì muốn vào Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh. - Ví dụ 2: Khi bị ốm, ...

Soạn bài bức thư của thủ lĩnh da đỏ

Soạn bài bức thư của thủ lĩnh da đỏ (Xi-át-tơn) I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Đoạn đầu của bức thư a. - Những phép nhân hóa: + Mảnh đất này – bà mẹ của người da ...

Soạn bài động phong nha

Soạn bài động phong nha I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Bố cục bài văn - Bài văn có thể chia thành hai đoạn : + « Đệ nhất kì quan Phong Nha... tiếng chuông nơi ...

Soạn bài luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

Soạn bài luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi I. Các lỗi thường mắc khi viết đơn 1. Đơn xin nghỉ học - Thiếu + quốc hiệu và tiêu ngữ + tên người viết đơn + ngày ...

Soạn bài ôn tập về dấu câu : dấu chấm, chấm hỏi, chấm than

Soạn bài ôn tập về dấu câu : dấu chấm, chấm hỏi, chấm than I. Công dụng 1. Đặt dấu câu a. Ôi, thôi chú mày ơi ( ! ) Chú mày có lớn mà chẳng có khôn. Câu Ôi thôi ...

Tả một bạn em đang ngồi học

Đề bài: Tả một bạn em đang ngồi học. Hướng dẫn lập dàn ý I. Mở bài - Nghe tiếng và nhìn thấy đàn vịt trắng lúc đi về quê chơi. - Buổi trưa hè nắng và nóng nực. ...

Soạn bài cây tre Việt Nam

Soạn bài cây tre Việt Nam của Thép Mới I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. - Đại ý của bài văn: Xem Ghi nhớ trang 99. - Bố cục có 2 đoạn. (1) Từ đầu đến “Tiếng ...

Soạn bài các thành phần chính của câu

Soạn bài các thành phần chính của câu I. Phân biệt thành phần chính và phụ của câu. 1. Câu có: - Thành phần chính là chủ ngữ, vị ngữ. - Thành phần phụ: trạng ...

Tả hình dáng và tính tình một cụ già mà em kính yêu (cụ già đó có thể là ông, bà em hoặc một người mà em quen)

Đề bài: Tả hình dáng và tính tình một cụ già mà em kính yêu (cụ già đó có thể là ông, bà em hoặc một người mà em quen). Hướng dẫn lập dàn ý I. Mở bài - Đối với ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ